DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

[media alignment=”center” animation=”top” image=”2214″ width=”100″]

Amb aquesta declaració de principis, el grup d’independents de la comarca de la Selva (d’ara en endavant ISELVA) vol donar una base sòlida i de principis fonamentals, a tots aquells que veiem la política local i comarcal com independents. Per damunt de la necessària i imprescindible ideologia està la persona. Cap pensament polític, per bons que siguin els seus principis, ha de quedar per sobre de l’individu i de les seves necessitats. Som persones al servei de persones. No entenem la política d’una altra manera. Des d’ISELVA afirmem que el programa electoral és un contracte amb el poble i el compromís amb els electors. Els eixos vertebradors d’ISELVA vénen motivats per la defensa del municipalisme, la transparència en la gestió, la igualtat, el servei a les persones, la democràcia i el dret a decidir. Sempre prioritzant l’interès públic.

Aquests, són els punts de partida de tot el que és i defensa Independents de la Selva:

1

La persona té una ideologia que ha de poder manifestar i defensar lliurement. Per damunt d’això, l’acció política s’ha de subordinar al bé comú del poble fugint de partidismes i d’interessos particulars.

2

La prioritat de l’acció política ve delimitada pel factor de proximitat d’aquells que representem: a més proximitat, més compromís.

3

La transparència és imprescindible en tota acció política. Els càrrecs electes d’ISELVA ens devem al poble. I aquest ha de saber en tot moment què es fa, com i per què des de les institucions publiques.

4

Els serveis públics són garantia d’igualtat i de justícia social. És obligació dels càrrecs electes treballar per tal que aquests serveis públics arribin a tothom en les condicions necessàries per assegurar la igualtat i el benestar de totes les persones.

5

Des d’ISELVA defensem el dret a decidir. Els ciutadans tenim tot el dret a prendre les decisions que més ens interessin en cada moment per tal de construir amb llibertat el nostre futur.

6

Des de la ferma convicció dels grups independents, i amb l’objectiu de vetllar amb més força pels interessos dels ciutadans, a ISELVA entenem la comarca com a punt de connexió per defensar amb més força les necessitats de cada municipi i de les persones que en formen part.

7

Els diferents grups municipals integrants d’ISELVA tenim llibertat per actuar a cada municipi, per defensar els interessos de poble amb total independència, però caldrà consensuar aquelles decisions que afectin tots els àmbits supramunicipals.

[clients]