Moció del Grup Independents de la Selva sol·licitant l’adhesió de la Diputació de Girona com a soci numerari del Clúster de la biomassa de Catalunya

El grup d’IdSelva vol proposar al Ple l’adhesió de la Diputació de Girona com a membre de l’associació “Clúster de la Biomassa de Catalunya”, en qualitat de soci numerari, així com sol·licitar l’aprovació i acceptació dels seus estatuts reguladors. Alhora demanar sigui designat, també, un representant de la Diputació de Girona a la referida associació.

El Clúster de la Biomassa de Catalunya és una associació sense afany de lucre, que mitjançant la col·laboració d’empreses i entitats associades procedents dels àmbits tecnològics, d’investigació, institucional, regulador, industrial, informatiu i de negoci, té com a finalitat aconseguir l’objectiu del foment d’un ús sostenible de l’energia de la biomassa catalana.

L’Associació Clúster de la Biomassa de Catalunya es va constituir en data 30 d’octubre de 2015 per temps indefinit, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obra, subjecte als seus Estatuts aprovats en el mateix acte fundacional emparats per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i normes complementàries.

El nostre grup considera que els objectius fonamentals de l’Associació Clúster de la Biomassa de Catalunya son plenament coincidents amb els de la nostra Institució, i la nostra presència podria reforçar-los en gran mesura com a promotora de la competitivitat en la cadena de valor del sector de la biomassa, fent de la biomassa un dels pilars fonamentals per assolir nivells acceptables de producció d’energia procedent de fonts renovables i contribuir així a la reducció d’emissions de CO2 a Catalunya.

Atès que la Diputació ja ha posat en marxa programes d’ajuda als municipis en el foment de la biomassa amb l’objectiu de millorar la seguretat d’abastiment energètic i reduir la dependència energètica dels combustibles fòssils i ajudar a la sostenibilitat mediambiental i energètica de Catalunya.

Atès que l’Àrea de Presidència Secretaria General La Diputació de Girona, a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té entre els seus objectius promoure l’ús eficient de l’energia i les energies renovables.

Atès que la Diputació de Girona té voluntat d’impulsar la realització d’accions de millora en l’ús d’energies renovable, i en concret, en el sector de la biomassa, en l’àmbit municipal, i l’associació Clúster de la Biomassa de Catalunya pretén fomentar l’ús sostenible de l’energia de la biomassa i aconseguir una major participació de les entitats associades.

Atès que segons l’article 25 dels Estatuts de l’Associació, podran pertànyer a aquesta les persones, físiques (majors de divuit anys) o jurídiques, amb capacitat d’obrar que tinguin el seu domicili social a Catalunya i que la seva activitat estigui relacionada amb el sector de la Biomassa dins l’àmbit territorial de Catalunya, així com també institucions i Universitats interessades en la promoció i desenvolupament de la finalitat associada. En el cas, de persones jurídiques aquestes hauran de designar a les persones físiques que les representin davant l’Associació.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el grup d’Independents de la Selva de la Diputació  de Girona proposa l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar l’adhesió de la Diputació de Girona, com a membre de l’associació Clúster de la Biomassa de Catalunya, en qualitat de soci numerari.

Segon. Aprovar l’acceptació dels Estatuts de l’associació Clúster de la Biomassa de Catalunya, i que es transcriuen en l’annex adjunt.

Tercer. Sol·licitar sigui designat a representant de la Diputació de Girona en els òrgans de govern de l’Associació i el/la suplent corresponent.

Quart. Donar trasllat dels precedents acords als òrgans de govern i de representació del Clúster de la Biomassa de Catalunya, per al seu coneixement i efectes escaients.

 

A Girona, 12 de febrer de 2018