La Diputació de Girona convoca subvencions per a accions de conservació i millora del patrimoni natural

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 20 de març de 2018, en va aprovar la convocatòria.

Aquesta convocatòria obre la concessió de subvencions per a actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A ACTUACIONS, PER PART D’ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES, DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I PER A CUSTÒDIA DEL TERRITORI. ANUALITATS 2018-2019

Objecte i finalitat

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions en règim de concurrència competitiva a les organitzacions no lucratives (ONL), destinades a executar accions de conservació, millora i restauració del patrimoni natural, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 20 de febrer de 2018 i publicades al BOP núm. 40, de data 26 de febrer de 2018.

Conceptes subvencionables:

– Accions de conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics.
– Actuacions per regular l’ús públic preexistent en finques en custòdia.
– Actuacions de millora de la connectivitat ecològica.
– Accions complementàries de formació i/o d’edició de materials interpretatius o de sensibilització vinculades a actuacions sobre el territori respecte a qualsevol dels conceptes anteriors.

Podeu accedir a la convocatòria en aquest ENLLAÇ